1910-07-28 Pont St. Maxence

x

Brand uppstod i järnvägsvagnen. Orsaken är okänd.

Ortsnamnet är felstavat på etiketterna: Marence istället föf Maxence.
The railway car caught fire. Cause not known. Please note that the name on the labels is misspelled, Marence instead of the correct Maxence.

Använd etiketter och stämplar (Used Labels and Cachets)

SE19100728 typ(e) 8

Brandskadat brev från branden Pont St. Maxence, med typ 8 etikett.
Label type 8 on damaged by fire cover from Pont St. Maxence.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen tillhör Ame-
rikapost, som den 28 juli 1910
varit utsatt för eldsolycka å
stationen Pont St. Marence
(Frankrike), Stockholm 1 den
3 augusti 1910.
Postmästaren.

Label in white with the text:

The consignment belongs to Amer-
ican mail, which on 28 July 1910
been subjected for fire accident at
station Pont St. Marence
(France), Stockholm 1 on
3 August 1910.
Postmaster.

SE19100728 typ(e) 8a

Brandskadat brev från branden Pont St. Maxence, med typ 8 etikett.
Label type 8 on damaged by fire cover from Pont St. Maxence.

Etikett (vit) med text ändrad med bläck:

Försändelsen tillhör Ame-
rikapost, som den 28 juli 1910
varit utsatt för eldsolycka å
stationen Pont St. Marence
(Frankrike), Stockholm 1 den
3 augusti 1910.
Postmästaren.

Följande datum är kända: 10 (augusti 1910), 16 september, 24/11, 27 Sept. 1910, 27/11 & 20 januari 1911.
Postmästaren är ibland ändrat till Reklamationskontoret.

Label in white with the text altered in manuscript:

The consignment belongs to Amer-
ican mail, which on 28 July 1910
been subjected for fire accident at
station Pont St. Marence
(France), Stockholm 1 on
3 August 1910.
Postmaster.

Date seen so far: 10 (augusti 1910), 16 september 1910, 24/11, 27 Sept, 27/11 & 20 januari 1911.

SE19100728 typ(e) 10

Brandskadat kort från branden Pont St. Maxence, med typ 10 stämpel.
Label type 10 cachet on damaged by fire card from Pont St. Maxence.

Stämpel (violett) med texten:

Försändelsen skadad af
vatten före ankomsten
till Sverige.

Plus en stämpel från Postdirektionen SD .

Cachet (violet):

Consignment damaged by
water before arrival
in Sweden.

There is also a date cancellation from the Postdirektionen SD.

SE19100728 typ(e) 11

Etikett med texten:

Försändelsen, som nu hit öf-
versändts från Franska Post-
förvaltningen, tillhör Ame-
rikapost, som den 29 juli 1910
varit utsatt för eldsolycka
under postbefordran å linjen
Paris-Jeumont. Stockholm
den…………. 1911.
Kungl. Generalpoststyrelsens Reklamationskontor.

Label with the text:

The consignment, which now here been
sent from the French Post
Office Administration, belongs to Ame-
rican mail, which on 29th July 1910
been exposed for fire accident
during mail transport on the line
Paris-Jeumont. Stockholm
on………….. 1911.
Royal General Postmaster complaint department.

Kommentarer (Comments)

Typ 1-4 & 7 är tyska etiketter och stämplar, typ 5 & 6 danska ditto och typ 9 fransk.
Type 1-4 & 7 are German labels and cachets, type 5 & 6 Danish ones and type 9 French.

Type 11, dansk etikett. Type 11, Danish one.

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010