2:a världskriget

Avbrutna postförbindelser under andra världskriget
(Interrupted mail during WWII)

Under det andra världskriget var de utrikiska postförbindelserna ofta avbrutna under längre eller kortare tid.
Sidan gör inga anspråk på att vara komplett, utan skall ses som en introduktion till ämnet!
Ompost kunde levereras var helt beroende på den aktuella militära situationen.

During the second world war mail service to other countires was often interrupted tof longer or shorter times. If mail could be delivered was due to the military situation.

Använda etiketter mm (Used labels etc)

40 1224

Brev till Belgien som returnerats

Brev till Belgien med vit etikett.
Cover to Belgium with white label.

Den 10 maj angrep Nazityskland Belgien, Frankrike och Nedeländerna. Efter krigsutbrottet 1939 befordrades post till Belgien, Nedeländerna och Luxemburg via Tyskland. Utväxlingen inställdes vid tyskarnas besättande av Danmark och Norge.
Utväxling med Nederländerna återupptogs under juni, Belgien i september och Luxemburg under november.

On May 10 Nazi-German attacked Belgium, France and the Netherlands. Efter the break out of the war in 1939 mail to Belgium, Luxembourg and the Netherlands were sent via Germany. The exchange was cancelled when Germany attacked Denmark and norway.
The exchange was reopened to the Netherlands in June, to Belgium in September and to Luxembourg during November.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen återställes till avsändaren
enär postförbindelsen med adresslandet
äro avbrutna.
2,200 ex. maj 40
40 1224 Pv. tr. Sth. 1940

Label in white with the text:

The consignment is returned to the sender
since the mail connection to the address
country is interrupted.

44 2390

Brev till England som returnerats

Filatelistiks brev till England med vit etikett, som returnerats.
Philatelic cover to England, which was returned, with white label.

Den 27 mars 1942 upprättades en tillfällig flygförbindelse med England som med kortare avbrott fortgick under hela kriget. Ytpost till England upphšrde i juni 1941 när finsk-ryska gränsen spärrades pga finska fortsättningkriget. Först den 19/7 1945 kom sådan utväxling åter igång.

On March 27 1942 an air mail link was established between UK and Sweden. This connection with shorter interruptions was run during the rest of the war. Surface mail to UK ceased when the Finish-Russian border was closed at the outbreak of the Finish continuation war. Not until July 19 1945 was surface mail exchange reopened.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen återställes till avsändaren
enär endast luftpostförsändelser kunna be-
fordras.
3,000 ex. aug 44
44 2390 Pv. tr.Sth. 1944

White label with the text:

The consignment is returned to the sender
since only air mail consignment can be
delivered.

Violett stämpel (Cachet i violet)

Brev till England som returnerats

Brev till England med violett stämpel, som returnerats pga postutväxlingen tsv var inställd.
Cover to England, which was returned, with cachet in violet, since the mail exchange was cancelled.

Den 27 mars 1942 upprättades en tillfällig flygförbindelse med England som med kortare avbrott fortgick under hela kriget. Ytpost till England upphörde i juni 1941 när finsk-ryska gränsen spärrades pga finska fortsättningkriget. Först den 19/7 1945 kom sådan utväxling åter igång.

On March 27 1942 an air mail link was established between UK and Sweden. This connection with shorter interruptions was run during the rest of the war. Surface mail to UK ceased when the Finish-Russian border was closed at the outbreak of the Finish continuation war. Not until July 19 1945 was surface mail exchange reopened.

Post till Danmark och Norge (Post for Denmark and Norway)

För att inte utsätta mottagarna för fara kvarhölls vissa försändelser till Norge och Danmark på begäran av de norska och danska exilmyndigheterna. Den kvarhållna posten levererades senare efter krigets slut med en förklarande stämpel.

Some consignments for Norway and Denmark were seized on request of the Norwegian and Danish exile officials. The purpose was to not expose the addressees of danger. The mail was delivered after the war with an explanatory cachet.

Norsk kvarhållen post (Norwegian seized mail)

Kort till Norge som kvarhållits

Kort till Norge med violett stämpel, som kvarhållits på norsk begäran.
View card to Norway, which was retained, with cachet in violet,
by request of the Norwegians.

Stämpel (violett) med texten:

Denna försändelse har med beaktan-
de av önskemål från officiellt norskt
håll varit kvarhållen av vederbörig
svensk myndighet till undvikande
av de risker, som korrespondensen
med Norge under ockupationstiden
inneburit bl. a. för adressaten.

Cachet in violet

This consignment has with consideration
of wish from official Norwegian
side been kept of by due
Swedish officials to avoid
the risks, which correspondence
with Norway under occupation time
has involved, among other things for the addressee

Dansk kvarhållen post (Danish seized mail)

Kort till Danmark som kvarhållits

Kort till Danmark med violett stämpel, som kvarhållits på dansk begäran.
View card to Denamrk, which was retained, with cachet in violet, by request of the Danish.

Stämpel (violett) med texten:

Denna försändelse har med beaktan-
de av önskemål från officiellt danskt
håll varit kvarhållen av vederbörig
svensk myndighet till undvikande
av de risker, som korrespondensen
med Danmark under ockupationsti-
den inneburit bl. a. för adressaten.

Cachet in violet:

This consignment has with consideration
of wish from official Danish
side been kept of by due
Swedish officials to avoid
the risks, which correspondence
with Denmark under occupation time
has involved, among other things for the addressee

Ref.:

Sveriges officiella statistik 1945